กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
33/4  ถนนพระราม 9  ตึก/อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์ ทาวเวอร์เอ แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กสจ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
*****************************************************************
              ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กสจ.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1.    ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน

  ชื่อตำแหน่ง                   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

  กลุ่มงาน                       บริหารงานทั่วไป

  อัตราว่าง                      1  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง             ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการเงิน  การบัญชี                      

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์  และสามารถใช้โปรแกรม

Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน
2.    การรับสมัคร
1.    วัน เวลา ที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2561  ในวันเวลาราชการ
2.2 สถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์ ทาวเวอร์เอ   ชั้น 23  เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการรับสมัครตามที่กำหนดไว้ใน WWW.GPEF.OR.TH


 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สำนักงาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์ ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการรับสมัครตามที่กำหนดไว้ใน WWW.GPEF.OR.TH

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การเงิน บัญชี
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 9 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ
สถานะ ต้องการด่วน

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : parwadee_r@hotmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2561