กองบัญชาการกองทัพไทย
 ไม่ระบุตำแหน่ง นายทหารประทวน ส่วนกำลังรบ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 115 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ
-มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2520-31 กรกฎาคม 2537)
-มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525-31 กรกฎาคม 2537) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 1406, 1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1408 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525-31 กรกฎาคม 2533)
2.ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2555
3.เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
5.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
6.ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
7.สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัส 1406, 1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1408) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี
8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
9.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
10.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
11.ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12.ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
13.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
14.สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)
15.พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 115 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov139@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556