เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลำปาง
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 13 กันยายน 2556 ในสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1) อนุบาล
2) การอนุบาลศึกษา
3) ปฐมวัยศึกษา
4) การศึกษาปฐมวัย
5) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก (ข้อ 1-4) หรือคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 13 กันยายน 2556

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลำปาง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 6 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov229@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556