เทศบาลตำบลหนองกุง มหาสารคาม
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ
-อังกฤษ
-วรรณคดีอังกฤษ
-ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
-การสอนภาษาอังกฤษ
-การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
-วิธีสอนภาษาอังกฤษ
-การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
-ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
-การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
-ภาษาอังกฤษชั้นสูง
-วิชาเอกภาษาอังกฤษ
-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
-วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
-การสอนวิทยาศาสตร์
-การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
-การสอนวิทยาศาสตร์
-การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-วิทยาศาสตร์กายภาพ
-การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
-วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์
-การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสกส์
-การศึกษาวิทยาศาสตร์
-วิทยาศาสตร์การศึกษา
-เคมีทั่วไป
-เคมี
-การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
-การสอนเคมี
-เคมีศึกษา
-เคมีเทคนิค
-ชีวเคมี
-อินทรีย์เคมี
-วัสดุศาสตร์
-ชีววิทยา
-การสอนชีววิทยา
-การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
-จุลชีววิทยา
-พันธุศาสตร์
-พฤกษศาสตร์
-สัตววิทยา
-ชีววิทยาทั่วไป
-ชีววิทยาประยุกต์
-ฟิสิกส์
-การสอนฟิสิกส์
-การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
-ฟิสิกส์ประยุกต์
-วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-วิศวกรรมเคมี
-เคมีวิเคราะห์
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
-การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-สาขาวิชาเคมี
-สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-สาขาวิชาชีววิทยา
-สาขาวิชาฟิสิกส์
-วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
-วิชเอกวิทยาศาสตร์
-วิทยาศาสตร์-เคมี
-วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
-วิทยาศาสตร์ศึกษา
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา
-ภูมิศาสตร์
-ประวัติศาสตร์
-พุทธศาสนา
-ศาสนา
-พุทธศาสตร์
-การสอนสังคมศึกษา
-สังคมวิทยา
-สังคมศาสตร์
-ศาสนาเปรียบเทียบ
-การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
-มานุษยวิทยา
-สังคมศาสตร์การพัฒนา
-พัฒนาสังคม
-อิสลามศึกษา
-วัฒนธรรมศึกษา
-ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
-ภูมิศาสตร์แผนที่
-จริยศึกษา
-เปรียญธรรม 9 ประโยค
-ปรัชญา
-ปรัชญาและศาสนา
-การพัฒนาชุมชน
-พัฒนาชุมชน
-การปกครอง
-ประวัตศาสตร์ตะวันออก
-ประวัติศาสตร์ตะวันตก
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐศาสตร์
-การเมืองการปกครอง
-บริหารรัฐกิจ
-การบริหารรัฐกิจ
-การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
-พระพุทธศาสนา
-โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
-การสอนสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
-สาขาวิชาสังคมศึกษา
-วิชาเอกสังคมศึกษา
-ไทยคดีศึกษา
-การสอนภูมิศาสตร์
-ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
-การสอนประวัติศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ธุรกิจคอมพิวเตอร์
-ระบบสารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์ศึกษา
-การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
-ศาสตร์คอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มหาสารคาม

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 4 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov244@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556