โรงพยาบาลห้วยยอด
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด Physical Therapist

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
-ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/วิชาชีพทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ/วิชาชีพ สาขากายภาพบำบัดแล้ว (ผู้สมัครที่สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
และยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯ อนุโลมให้นำสำเนาบัตรประจำตัวสอบ พร้อมแสดงตัวจริง และสำเนาประกาศผลการสอบ ยื่นพร้อมใบสมัคร)
-หากผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้อนพ้นภาระทางการทหาร โดยมีเอกสารมาแสดงในวันสมัครด้วย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตรัง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov374@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556