สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  ถนนพหลโยธิน ตึก/อาคาร SME Bank Tower แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (State Enterprice Policy Office) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย การเงิน การบัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ กำหนดนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน  พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงานและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สถาปัตยกรรม การผังเมือง วิศวกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า หรือผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ก่อนวันปิดรับสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME Bank Tower) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-5880-8 ต่อ 2209-2210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหาร
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2298-5880-8 เบอร์ต่อ 2209-2210

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.sepo.go.th

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2557