• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครูประจำชั้นระดับอนุบาล

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1) วิชาเอกภาษาไทย (4 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกภาษาไทย หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (5 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกอังกฤษ หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
4) วิชาเอกพลศึกษา (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกพลศึกษา หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
5) วิชาเอกสังคมศึกษา (3 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
6) วิชาเอกฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกฟิสิกส์ หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
7) วิชาเอกดนตรี (4 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกดนตรี หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
8) วิชาเอกทัศนศิลป์ (3 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกทัศนศิลป์ หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
9) วิชาเอกนาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกนาฎศิลป์ หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
10) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
11) วิชาเอกอุตสาหกรรม (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
12) วิชาเอกเกษตรกรรม (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
13) วิชาเอกชีววิทยา (1 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกชีววิทยา หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
14) วิชาเอกคหกรรม (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกคหกรรม หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
15) วิชาเอกแนะแนวการศึกษา (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกแนะแนวการศึกษา หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
16) วิชาเอกวัดผลการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกวัดผลการศึกษา หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา
17) วิชาเอกเคมี (2 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในวิชาเอกเคมี หรือทางอื่นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูตาม   

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อุดรธานี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 40 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov853@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556