งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 10 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (ฝ่ายสันทนาการ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชม) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานทันตกรรม) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี  (เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 10 รายการ