โครงการ Work and Holiday Visas (WHV)

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV)
ไทย-ออสเตรเลีย รับ 500 คน

รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทำโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย-ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visas” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยกำหนดจำนวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน


      


       คุณสมบัติ  ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
       1.มีสัญชาติไทย
       2.มีอายุระหว่าง 18-30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)
       3.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
       4.มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
       5.ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
       6.มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง)  จำนวน 5,000  ดอลลาร์ออสเตรเลีย
       7.มีความประพฤติและสุขภาพดี
       วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
       การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของ ดย. http://dcy.go.th/webnew/main/ ช่วงต้นดือนมิถุนายน 2560 โดยระบบจะเปิดให้บริการช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด ก่อนช่วงเวลาการรับสมัคร ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
      ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการมีประกันสุขภาพ ต้องหาที่พัก
      และสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และทำงานกับนายจ้าง
      คนเดียวกันได้ ไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว
      หมายเหตุ    1.เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html,
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/462.aspx
2.สถานที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
10120 โทร. 0 2287 2680 หรือ 0 2344 6300 โทรสาร 0 2344 6593
    หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่ กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0-2651-6534

วันที่ 23 ก.พ. 2560