ทุนศึกษาต่อสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง)

 

          

          คุณสมบัติผู้สมัคร
         -สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
         -หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
         -ผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
         -ผู้สมัครระดับ Pre-University จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5
         วิธีการสมัคร
         1.ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2281-6370 ต่อ 117-118
         2.ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาส่งจดหมายขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์” ส่งมายัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
         3.สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand
         วิธีส่งใบสมัคร
         กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง Ministry of Education Student Placement and Services Division 1 North Buona Vista Drive Singapore 138675 (ASEAN Scholarships THAILAND/ <indicate online application number if applicable>)
         หมดเขตรับสมัคร
         ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วัน) หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
         สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  0-2286 9971 ต่อ 165 หรือ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 0-2281-6370 ต่อ 117-118

วันที่ 24 มี.ค. 2560