ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ ในการใช้บริการ ejobeasy.com

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้ประกอบการ ในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อองค์กรของสมาชิกผู้ประกอบการอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงาน

มีโอกาสทำงานตรงกับสาขาวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ มากที่สุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลาง เพื่อคนทำงานอย่างแท้จริง ejobeasy.com

เรียนขอให้สมาชิกผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังนี้

 1. สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่าง ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง หาก ejobeasy.com ได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการ ให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ejobeasy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ รายนั้นโดยไม่มีการเตือนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 2. สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจขายตรง แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการเงินต่าง ๆ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถใช้บริการของ ejobeasy.comได้ หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แอบแฝงเข้ามาใช้บริการ ejobeasy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือน หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 3. สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้งหมด (ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิก การให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือน หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
       - สมาชิกผู้ประกอบการทำการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากกว่า 200 ประวัติ (หรือมากกว่าที่ได้มีการตกลงกันไว้) โดยที่สมาชิกผู้ประกอบการไม่ได้มีการประกาศ      รับสมัครงานใดๆ เลย หรือมีการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครไว้
       - มีการร้องเรียนจากสมาชิกผู้สมัครงานว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ระบุไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้ว      ว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจ ที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย
       - แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้าง ใช้ชื่อสถานประกอบการ      ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆไม่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด
       - โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่น
       ประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย จดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

 4. สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ใน ระเบียบการสมัครสมาชิก เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียน ภ.พ. 20 ให้แก่ ejobeasy.com โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิก ผู้ประกอบการ ไม่ส่งเอกสารหรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่ง เอกสารอันเป็นเท็จ ejobeasy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือน หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 5. สมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงาน, ตามจำนวนและระยะเวลาในการใช้งาน, ตามที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิก อย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ทั้งนี้ ejobeasy.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
       การให้บริการ ราคา ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
       ล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ให้บริการเป็นสำคัญ

 6. ejobeasy.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก ผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกสมัครงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

 7. การสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) และจะต้องทำการ ยืนยันตอบรับ การลงทะเบียนสมัครสมาชิก พร้อมชำระเงินค่าสมัครสมาชิก (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ซึ่งสมาชิกจะต้องระบุชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้องทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ โดยชื่อสมาชิกและรหัสผ่าน
       สามารถใช้งานได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเข้าใช้งานแต่ละครั้งไม่สามารถนำชื่อสมาชิก
       และรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน

 8. ejobeasy.com ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ งานทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อให้ ejobeasy.com เป็นเว็บไซต์สมัครงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน
       หาก ejobeasy.com พบว่าสมาชิกท่าน ใด มีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่นejobeasy.com จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้สิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการใดก็ตาม ในทุกกรณีของ ejobeasy.com ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการเข้าใจ และยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยัน จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคล และ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ ejobeasy.com ในทุกกรณี จึงได้ตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก